JAPAN
ALEXANDRE ZOUARI
TOKYO 3-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku,Tokyo New Kokusai building 1F Tel: 03-6212-1080
Tobu Ikebukuro Tokyo Plaza Hall 2/F Tel: 03-5955-3231
Tokyu Shibuya Tokyo 1/F 03-3477-3746
OSAKA 1-8-16, Umeda, Kita-ku,Osaka Hilton plaza east B1F 06-6347-7228
5-3-68 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka B1/F 06-6449-0515
Kintetsu Abeno Osaka 1/F 06-6625-2495
FUKUOKA Daimaru Hakata Fukuoka 2/F 092-771-0851
NAGOYA Mitsukoshi Nagoya 1/F 052-252-1281
NISHINOMIYA Hankyu Nishinomiya Hyogo 3/F 0798-62-7535